Wat kan kunst en cultuur betekenen in een wijk die snel verandert.
Pilot Community-art project in opdracht van de gemeente Emmen 2010- 2012   english text below

Een verkenning van de buurt, leverde een schat aan ideeën en verhalen op. Drie omvangrijke community- art projecten ontstonden hieruit. Deze culturele producties werden georganiseerd met wijkorganisaties en stedelijke kunstinstellingen. Honderden bewoners participeerden hierin. 
Tijdens de projectperiode ontstond er een wonderlijke hink-stap-sprong  met de verhalen van enkele bewoners. Ze werden via een leporelloflyer verspreid, waarna zinnen uit de tekstjes groot op de muur geplaatst werden. Vervolgens werden reacties van jongeren hierop verzameld. Rapper DAB, een professionele rapper uit de wijk, maakte daar een lied van, die jonge rappers presenteerden tijdens het cultuur project Emmermeerzingt. Op deze manier kreeg de wijkverkenning 'Schatgraven' de werking van een gesprek tussen jong en oud in de publieke ruimte. De discussie wie de openbare ruimte beheert, is tevens door dit werk aan de orde gesteld.
< Lees leporellopublicatie (pdf) >
Afsluitend werd een expositie gemaakt in het Centrum Beeldende Kunst in Emmen. De wijkverkenning, de reacties van de jongeren op de muurteksten en de rap cd waren te zien en te horen, evenals het foto- en videoverslag van de drie culturele projecten: Emmermeerdanst, Emmermeerzingt en Cultuur bij de Thee. Een geschilderde Mentale Kaart van het gebied werd in optocht vanuit de wijk naar het CBK gebracht. De buurtcultuur werd zichtbaar voor een breder publiek.

schatgravenexpowandJA
Opening expositie CBK Emmen nieuwe fase schatgraven met rap " Heb je het al gezien" van rapper DAB  foto J. Anninga

schatgravenexpoJA.5
Dwalen door de wijkverkenning -expositie CBK Emmen  foto J Anninga
Wandering through the neigbourhood-exploration - Center for The Arts

exposchatgraveElsbeth
Reacties jongeren op muurteksten   CBK Emmen  foto Elsbeth Volker
Reactions from young people on the wall texts 

naarCBMkaartI
"De Mentale Kaart van Emmermeer" wordt naar het CBK gebracht
The painted Mental Map on transport  to the local Art Center

alserietsis
  If anything is wrong, we help each othe

schatgr.hartvdbuurt
We are the heart of the neighbourhood 

schatgr.muziek
And then music that makes you happy

schatgr

schatgr.10jaar
Imagine in 10 years time

emmermdanst
emmerMEERdanst 

emmermzing
emmerMEERzingt

emmermeerzingt2
emmerMEERzingt

cultuurbijdethee
Cultuur bij de Thee

Treasure hunting in Emmermeer
What can art and culture mean in a neighbourhood that rapidly changes. 
A pilot community-art project commissioned by the municipality of Emmen. 2010-2012.

An exploration of the neighbourhood provided a wealth of ideas and stories.  Three extensive community-art projects were realised in cooperation with local communities and urban art institutions. Hundreds of residents participated in them. During the project period the stories of some residents followed a kind of triple jump. They were distributed through a leporello flyer, after which phrases from the texts were placed on public walls. From them, young people's reactions were collected. Rapper DAB, a professional rapper from the district, made a rap song of the reactions ,which young rappers presented during the Emmermeerzingt culture event. The collected  stories resulted this way  in a conversation between generations in the public space. The question who owns public space, is also raised by this work.
Finally an exhibition of the project was created in the cities Center for the Arts (CBK ).  

The exploration, the reactions of the young people on the wall texts and the rap cd were presented there, as well as the photo and video report of the three cultural projects: Emmermeerdanst, Emmermeerzingt and Culture at Teatime. A painted Mental Map of the area was brought in procession from the district to the CBK and shown there.
By this exposition the culture and identity of Emmermeer was brought to a broader audience.